Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1338

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Na podstawie art. 85 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego (Dz. U. poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego nosi łańcuch zawieszony na ramionach na wierzchu ubioru.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Dopuszcza się używanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego łańcucha z wizerunkiem orła używanego na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1. Wzór graficzny łańcucha z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

wzór

2. Szczegółowy opis łańcucha z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

Łańcuch składa się z 58 ogniw o kształcie okrągłym i średnicy zewnętrznej 30 mm oraz górnego "ogniwa potrójnego" o wysokości 30 mm i szerokości 61 mm i dolnego "ogniwa potrójnego" o wysokości 30 mm i szerokości 61 mm. Na łańcuchu jest zawieszony - na dwóch łańcuszkach przymocowanych do dolnego "ogniwa potrójnego" - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 80 mm i szerokości 72 mm, wsparty na ramce w kształcie wstęgi o wysokości 28 mm i szerokości 62,5 mm, bez wypełnienia. Wewnątrz ramki, do jej górnej i dolnej krawędzi, są przymocowane litery USC pisane kursywą.

Łańcuch oraz wizerunek orła są wykonane z metalu w kolorze srebrnym lub starego srebra (srebrzony, oksydowany).

Do łańcucha może być dołączony łańcuszek spinający łańcuch - do samodzielnego przymocowania do ogniw łańcucha.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).