Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1496

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 724, z 2017 r. poz. 1288 oraz z 2018 r. poz. 302) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 26 i 65;
2) w § 2:
a) uchyla się pkt 12,
b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr od 53 do 64, 66, 67 oraz od 79 do 84 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Warm Gray 9 U;";

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Urzędowe formularze o symbolach KRS-W1, KRS-Z1, KRS-Z40, KRS-Z41, KRS-Z42, KRS-Z61, KRS-Z67, KRS-Z68, KRS-X2, KRS-WA. KRS-WB, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-ZA. KRS-ZB, KRS-ZH, KRS-ZK, KRS-ZL, KRS-ZM, KRS-ZS, KRS-ZY, KRS-ZP i KRS-ZR są udostępniane także w gminach.";

4) uchyla się załączniki nr 26 i 65 do rozporządzenia;
5) załączniki nr 1-8, 10, 12, 15-22, 24, 70, 71, 75-78, 85 i 86 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-27 do niniejszego rozporządzenia.