Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1496

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 534) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 724, z 2017 r. poz. 1288 oraz z 2018 r. poz. 302) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 26 i 65;
2) w § 2:
a) uchyla się pkt 12,
b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr od 53 do 64, 66, 67 oraz od 79 do 84 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Warm Gray 9 U;";

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Urzędowe formularze o symbolach KRS-W1, KRS-Z1, KRS-Z40, KRS-Z41, KRS-Z42, KRS-Z61, KRS-Z67, KRS-Z68, KRS-X2, KRS-WA. KRS-WB, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-ZA. KRS-ZB, KRS-ZH, KRS-ZK, KRS-ZL, KRS-ZM, KRS-ZS, KRS-ZY, KRS-ZP i KRS-ZR są udostępniane także w gminach.";

4) uchyla się załączniki nr 26 i 65 do rozporządzenia;
5) załączniki nr 1-8, 10, 12, 15-22, 24, 70, 71, 75-78, 85 i 86 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-27 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA)

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

ZAŁĄCZNIK Nr  17

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  18

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  19

Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

ZAŁĄCZNIK Nr  20

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRA NIE MA Z INNEGO TYTUŁU OBOWIĄZKU DOKONANIA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

ZAŁĄCZNIK Nr  21

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRA NIE MA Z INNEGO TYTUŁU OBOWIĄZKU DOKONANIA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

ZAŁĄCZNIK Nr  22

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  23

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  24

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA

ZAŁĄCZNIK Nr  25

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA

ZAŁĄCZNIK Nr  26

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA

ZAŁĄCZNIK Nr  27

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA