Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.302

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 724 oraz z 2017 r. poz. 1288) załączniki nr 26 i 65 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY

Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

wzór