Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu... - Dz.U.2018.898 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.898

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 723 oraz z 2016 r. poz. 269 i 1213) załączniki nr 1 i 3-6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

POZEW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PISMO ZAWIERAJĄCE WNIOSKI DOWODOWE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ODPOWIEDŹ NA POZEW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

POZEW WZAJEMNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

wzór