Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.502

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Na podstawie art. 4912 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 2276) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

wzór

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i 2217.