Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.332

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 837) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1:
pkt 133 otrzymuje brzmienie:

"133) S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;",

po pkt 133 dodaje się pkt 133a w brzmieniu:

"133a) SFU-OZ - wybrane dane ze sprawozdań finansowych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce;",

po pkt 138 dodaje się pkt 138a i 138b w brzmieniu:

"138a) SOF-5 - sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit;

138b) SOF-5SN - załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub cudzoziemców;",

b) w ust. 2:
po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a) EU-SILC-G - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

8b) EU-SILC-I - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;",

po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) ZD-R - pracujący na własny rachunek - ankieta modułowa BAEL;";

2) w § 2 w ust. 16 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) MSWiA-44 - sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA;";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) wzory formularzy:
F-01/o - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych,
FDF - formularz działalności finansowej,
IF - instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych,
M-09 - sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych,
OD-1 - żłobki i kluby dziecięce,
PS-01 - sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego,
PS-03 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej,
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych,
ZD-2 - sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej,
ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego,
ZD-5 - sprawozdanie apteki i punktu aptecznego,

otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza:
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych dodaje się wzór formularza:
-- SFU-OZ - wybrane dane ze sprawozdań finansowych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce,
SG-01 - statystyka gminy: środki trwałe; załącznik do sprawozdania SG-01 statystyka gminy: środki trwałe dodaje się wzory formularzy:
-- SOF-5 - sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit,
-- SOF-5SN - załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub cudzoziemców,

określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po wzorze formularza:
a) BRGp - badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo dodaje się wzory formularzy:
EU-SILC-G - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,
EU-SILC-I - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny,
b) ZD - ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2017 roku dodaje się wzór formularza:
ZD-R - pracujący na własny rachunek - ankieta modułowa BAEL, określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzory formularzy:
a) PZP-1 - lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
b) GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych,
c) G-11g - sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych,
d) KN-1 - działalność archiwalna,
e) RRW-3 - sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej,
f) RRW-5 - sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego,
g) RRW-6 - sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa,
h) MS-DB1 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego,
i) MS-DB3 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości,
j) MS-DB5 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich,
k) MS-DB6 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości,
l) MS-DB7 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
m) MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych,
n) MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych,
o) MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych,
p) MS-S1e - sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
q) MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych,
r) MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych,
s) MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych,
t) MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
u) MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
v) MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
w) MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich,
x) MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych,
y) MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych,
z) MS-S19k - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego,
za) MS-S19z - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych,
zb) MS-S20KRS - sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej),
ze) MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych,
zd) MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej),
ze) MS-S20z - sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych),
zf) MS-ZK-2 - miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych,
zg) MSWiA-43 - sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego,
zh) MSWiA-44 - sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA,
zi) MSWiA-47a - sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej,
zj) MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
zk) MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,
zl) PK-DB4 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIK Nr  4