§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1291

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.