Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz... - Dz.U.2017.249 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.249

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 460 i 1722) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzory formularzy:
a)
K-03 - sprawozdanie biblioteki,
b)
PNT-01 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R),
c)
PNT-01/a - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych,
d)
PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych,
e)
PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle,
f)
PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług,
g)
PNT-05 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii,
h)
PNT-06 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach,
i)
ZD-2 - sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej,
j)
ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
k)
ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego

- otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzory formularzy:
a)
MN-01 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii,
b)
MN-02 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach,
c)
MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
d)
MZ-06 - sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach,
e)
MZ-10A - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
f)
MZ-10B - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
g)
MZ-10C - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty,
h)
MZ-10D - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
i)
MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
j)
MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,
k)
MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,
l)
MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
m)
MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego,
n)
MZ-24 - roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
o)
MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,
p)
MZ-29A - sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej,
q)
MZ-30 - sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej,
r)
MZ-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
s)
MZ-35A - sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących,
t)
MZ-35B - sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
u)
MZ-42 - sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
v)
MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
w)
MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych,
x)
MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

K-03

Sprawozdanie biblioteki

grafika

PNT-01

Sprawozdanie o działalności

badawczej i rozwojowej (B+R)

grafika

Załącznik nr 1 do formularza PNT-01 za 2016 rok

grafika

Załącznik nr 2 do formularza PNT-01 za 2016 rok

grafika

Załącznik nr 3 do formularza PNT-01 za 2016 rok

grafika

Objaśnienia

do formularza PNT-01

grafika

PNT-01/a

Sprawozdanie o działalności

badawczej i rozwojowej (B+R)

oraz o środkach asygnowanych

na prace badawcze i rozwojowe

w jednostkach rządowych

i samorządowych

grafika

Załącznik nr 1 do formularza PNT-01/a za 2016 rok

grafika

Załącznik nr 2 do formularza PNT-01/a za 2016 rok

grafika

Załącznik nr 3 do formularza PNT-01/a za 2016 rok

grafika

Objaśnienia

do formularza PNT-01/a

grafika

PNT-01/s

Sprawozdanie o działalności

badawczej i rozwojowej (B+R)

w szkołach wyższych

grafika

Załącznik nr 1 do formularza PNT-01/s za 2016 rok

grafika

Załącznik nr 2 do formularza PNT-01/s za 2016 rok

grafika

Załącznik nr 3 do formularza PNT-01/s za 2016 rok

grafika

Objaśnienia

do formularza PNT-01/s

grafika

PNT-02

Sprawozdanie

o innowacjach w przemyśle

grafika

PNT-02/u

Sprawozdanie

o innowacjach w sektorze usług

grafika

PNT-05

Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej

w dziedzinie nanotechnologii

grafika

PNT-06

Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii

w przedsiębiorstwach

grafika

ZD-2

Sprawozdanie z działalności

leczniczej zakładów

lecznictwa uzdrowiskowego,

stacjonarnych zakładów

rehabilitacji leczniczej

grafika

ZD-3

Sprawozdanie

z ambulatoryjnej opieki

zdrowotnej

grafika

ZD-4

Sprawozdanie

z pomocy doraźnej

i ratownictwa medycznego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MN-01

Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej

w dziedzinie biotechnologii

grafika

Załącznik nr 2

Techniki stosowane w biotechnologii

Słownik pojęć stosowanych w wyliczającej definicji biotechnologii

grafika

Objaśnienia do formularza MN-01

za rok 2016

grafika

MN-02

Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii

w przedsiębiorstwach

grafika

Załącznik nr 1

Działy klasyfikacji PKD 2007

grafika

Załącznik nr 2

Techniki stosowane w biotechnologii

Słownik pojęć stosowanych w wyliczającej definicji biotechnologii

grafika

Objaśnienia do formularza MN-02

za rok 2016

grafika

MZ-03

Sprawozdanie o finansach samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej

grafika

MZ-06

Sprawozdanie

z realizacji profilaktycznej opieki

zdrowotnej nad uczniami w szkołach

grafika

MZ-10A

Sprawozdanie o uprawnionych do

wykonywania zawodu lekarza,

lekarza dentysty

grafika

MZ-10B

Sprawozdanie o uprawnionych do

wykonywania zawodu pielęgniarki

i położnej

grafika

MZ-10C

Sprawozdanie o uprawnionych

do wykonywania zawodu farmaceuty

grafika

MZ-10D

Sprawozdanie

o uprawnionych

do wykonywania zawodu diagnosty

laboratoryjnego

grafika

MZ-11

Sprawozdanie

o działalności i pracujących

w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

grafika

MZ-13

Roczne sprawozdanie o

leczonych w poradni gruźlicy i

chorób płuc

grafika

MZ-14

Roczne sprawozdanie o leczonych

w poradni skórno-wenerologicznej

grafika

MZ-15

Sprawozdanie

z działalności jednostki lecznictwa

ambulatoryjnego dla osób

z zaburzeniami psychicznymi, osób

uzależnionych od alkoholu oraz

innych substancji psychoaktywnych

grafika

MZ-19

Sprawozdanie

z działalności zespołu/oddziału

leczenia środowiskowego/

domowego

grafika

MZ-24

Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży

wykonanych w placówkach ambulatoryjnej

opieki zdrowotnej

grafika

MZ-29

Sprawozdanie o działalności szpitala

ogólnego

grafika

MZ-29A

Sprawozdanie o działalności podmiotu

wykonującego działalność leczniczą

w zakresie długoterminowej opieki

zdrowotnej

grafika

MZ-30

Sprawozdanie

podmiotu wykonującego działalność

leczniczą w zakresie psychiatrycznej

opieki stacjonarnej

grafika

MZ-35

Sprawozdanie z działalności wojewódzkiego

ośrodka medycyny pracy

grafika

MZ-35A

Sprawozdanie lekarza

przeprowadzającego badania

profilaktyczne pracujących

grafika

MZ-35B

Sprawozdanie z działalności podmiotu

wykonującego działalność leczniczą

realizującego świadczenia z zakresu

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami

grafika

MZ-42

Sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

grafika

MZ-88

Sprawozdanie o pracujących

w podmiotach

wykonujących działalność leczniczą

grafika

MZ-88A

Sprawozdanie

o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej

w administracji i szkołach wyższych

grafika

MZ-89

Sprawozdanie o specjalistach pracujących

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

grafika