Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1565

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

Na podstawie art. 1571 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1005) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;";

2) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA NIE MIAŁA OBOWIĄZKU PODDANIA BADANIU

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Uchwała nr ............ z dnia ..................

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki .....................................................................................

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku

obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok)

zatwierdza:

1)

bilans spółki;

2)

rachunek zysków i strat;

3)

informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe)

informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, .... głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

1) ...................................

2) ...................................

3) ...................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO1)

Uchwała nr ............... z dnia ...................

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki ............................................................................................

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku

obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok)

zatwierdza:

1)

bilans spółki;

2)

rachunek zysków i strat;

3)

informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

4)

zestawienie zmian w kapitale własnym;

5)

rachunek przepływów pieniężnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, .... głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

1) ...............................

2) ...............................

3) ...............................

____________________

1)Spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu, gdy łącznie spełniła kilka warunków: prowadziła działalność w minio-

nym roku, sporządziła za miniony rok sprawozdanie finansowe, zamierza w bieżącym roku kontynuować działalność, spełnia dwa

spośród trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (średnioroczne

zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec minionego roku stanowi-

ła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji

finansowych za miniony rok stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro).