Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.296

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 335 oraz z 2017 r. poz. 983 i 2261) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) jeżeli środki te są przeznaczone na:

– wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "wsparciem funkcjonowania",

– realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działań planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej "planem działania", z wyjątkiem działań w ramach tego planu: "Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich", działania "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania "Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" oraz działania "Plan komunikacyjny PROW 2014-2020",

– realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich wramach innych działań planu działania niż wymienione w tiret drugie

– limit ten wynosi nie więcej niż 92% tych środków,",

b) po pkt 1c dodaje się pkt 1d w brzmieniu:

"1d) w przypadku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 90% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,

d) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 10% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b;";

2) w załączniku nr 1 w kolumnie "Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)":
a) w lp. 18 liczbę "47 733 481" zastępuje się liczbą "53 133 481",
b) w lp. 20 liczbę "60 764 224" zastępuje się liczbą "55 364 224";
3) w załączniku nr 2 w kolumnie "Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)":
a) w lp. 19 liczbę "38 990 000" zastępuje się liczbą "23 867 960",
b) w lp. 21 liczbę "7 457 000" zastępuje się liczbą "21 522 000",
c) w lp. 22-37 liczbę "800 000" zastępuje się liczbą "866 065".
§  2.  Do kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).