§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1121

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225, z późn. zm. 3 ) w § 2:
1)
pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) świadczenia udzielane przez:

a) pielęgniarki, położne i ratowników medycznych, w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy,

b) pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 1104), w zakresie środków przeznaczonych na pokrycie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze,

c) lekarzy i lekarzy dentystów, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. należne było wynagrodzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383 oraz z 2020 r. poz. 2401), w zakresie środków przeznaczonych na podwyższenie wynagrodzenia tych osób;";

2)
pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33) porady specjalistyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;";

3)
w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

"36) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie:

a) ablacji w zaburzeniach rytmu,

b) przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej,

c) przezcewnikowej plastyki zastawki mitralnej metodą "brzeg do brzegu",

d) wszczepienia układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów

- o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880).".

3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1558 i 2056, z 2019 r. poz. 1409 i 2225 oraz z 2020 r. poz. 309 i 2214.