§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.309

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2020 r.
§  2. 
Zmiany w wykazie świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 marca 2020 r.