§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.309

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225, z 2018 r. poz. 1558 i 2056 oraz z 2019 r. poz. 1409 i 2225) w § 2 w pkt 32 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33 i 34 w brzmieniu:

"33) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

a) porada specjalistyczna - endokrynologia,

b) porada specjalistyczna - kardiologia,

c) porada specjalistyczna - neurologia,

d) porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

e) porada specjalistyczna - endokrynologia dla dzieci,

f) porada specjalistyczna - kardiologia dziecięca,

g) porada specjalistyczna - neurologia dziecięca,

h) porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci;

34) świadczenia z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy.".