Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. - Dz.U.2015.328 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.328

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lutego 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) w § 1 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenie o:

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.