Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2069) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. poz. 99 oraz z 2007 r. poz. 59 i 1164) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O wyborze okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, zwanej dalej "ustawą", oraz o jego zmianie, przedsiębiorstwo zawiadamia właściwy miejscowo urząd skarbowy w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku obrotowego.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wybór okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach przedsiębiorstwo, w terminie określonym w ust. 2, zawiadomi właściwy miejscowo urząd skarbowy o zmianie tego okresu.";

2)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpłaty z zysku na rzecz budżetu państwa za ostatni miesiąc roku obrotowego dokonuje się w terminie do 28 dnia pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego.";

3)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpłaty z zysku za ostatni kwartał roku obrotowego dokonuje się w terminie do 28 dnia pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego.";

4)
załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do deklaracji sporządzanych za miesiąc styczeń 2020 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZP-1M DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZP-1K DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA KWARTAŁ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZP-1R DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY

wzór