Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.533

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 350 oraz z 2019 r. poz. 1928 i 2220) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 4 uchyla się lit. d;
2)
w pkt 11 uchyla się lit. a, d, e oraz k;
3)
po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

"33a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

a) Sąd Rejonowy w Będzinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Jaworznie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Sosnowcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Zawierciu - dla obszaru właściwości tego Sądu;".

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r.