Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r. poz. 97 oraz z 2017 r. poz. 2347) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.";

2) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAWODÓW, W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 88C UST. 1 PKT 2 USTAWY

Symbol cyfrowy w klasyfikacji zawodów i specjalnościNazwa zawodu i specjalności albo grupy elementarnej
12
2141Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
214912Inżynier technologii betonów
214916Inżynier technologii szkła
2151Inżynierowie elektrycy
2212Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2221Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
2222Pielęgniarki z tytułem specjalisty
2511Analitycy systemów komputerowych
2512Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
2513Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
2514Programiści aplikacji
2519Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
2521Projektanci i administratorzy baz danych
2522Administratorzy systemów komputerowych
2523Specjaliści do spraw sieci komputerowych
2529Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
3112Technicy budownictwa
3113Technicy elektrycy
3114Technicy elektronicy i pokrewni
341201Asystent osoby niepełnosprawnejs
341202Opiekun osoby starszejs
341203Opiekun w domu pomocy społecznejs
7112Murarze i pokrewni
7114Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
7115Cieśle i stolarze budowlani
7116Robotnicy budowy dróg
7121Dekarze
7122Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7123Tynkarze i pokrewni
7124Monterzy izolacji
7131Malarze budowlani i pokrewni
7212Spawacze i pokrewni
7222Ślusarze i pokrewni
7411Elektrycy budowlani i pokrewni
833101Kierowca autobusu
8332Kierowcy samochodów ciężarowych
8342Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8343Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Wykaz zawodów został określony z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). Znacznik "s" oznacza zawody szkolnictwa zawodowego nauczane w systemie oświaty.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).