Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1180

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802 i 1163) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. poz. 1624) w § 1:
1)
w pkt 1:
a)
lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, rozliczane w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a i 7 ustawy,",

b)
dodaje się lit. n i o w brzmieniu:

"n) wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość towarów, które w momencie zakończenia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, rozliczaną w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy,

o) dostawę towarów, o której mowa w art. 7a ust. 2 ustawy, dokonywaną przez podatnika ułatwiającego dostawy towarów, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium kraju, rozliczaną w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy;";

2)
w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) dokonujący na terytorium kraju wyłącznie sprzedaży na odległość towarów importowanych, rozliczanej w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII rozdziale 9 ustawy.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).