Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1974

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz. U. poz. 1810) w § 2 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Komendant Służby Ochrony Państwa;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.