Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1487

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r. poz. 1303 oraz z 2014 r. poz. 1901) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) łanie - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta - od dnia 1 września do końca lutego;";

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) daniele:

a) byki - od dnia 1 września do końca lutego,

b) łanie - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta - od dnia 1 września do końca lutego;";

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dziki - przez cały rok;";

4) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) szakale złociste - od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.".