§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1544

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 669) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej, o którym mowa w art. 37ge ust. 7 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1005)",

w części wspólnej po wyrazie "postanowienia" dodaje się wyrazy "albo wystawienia wezwania",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli w dniu wydania decyzji lub postanowienia albo wystawienia wezwania, o których mowa w ust. 1, zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej wynikającego z nich obowiązku ustala się według adresu siedziby:

1) odpowiednio Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał tę decyzję lub to postanowienie;

2) organu, który wystawił to wezwanie.";

2)
w § 2:
a)
w pkt 1 dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) opłaty emisyjnej,",

b)
w pkt 2 po wyrazach "kary pieniężnej" dodaje się wyrazy "albo opłaty sankcyjnej, o której mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097)",
c)
w pkt 5 po wyrazach "informacji o opłacie paliwowej" dodaje się wyrazy ", informacji o opłacie emisyjnej",
d)
w pkt 6 dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) informacji o opłacie emisyjnej,".