Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego. - Dz.U.2019.2386 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2386

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 3 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego

Na podstawie art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378 oraz z 2019 r. poz. 1572) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1470) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ryzyko nierynkowe obejmuje ryzyko handlowe i polityczne zdefiniowane w § 2 i § 3, związane z dłużnikami mającymi siedziby w krajach innych niż kraje wymienione w załączniku do komunikatu Komisji Europejskiej do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (Dz. Urz. UE C 392 z 19.12.2012, str. 1, z późn. zm. 2 ), z zastrzeżeniem ust. 2.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Zmiany wymienionego komunikatu zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE C 398 z 22.12.2012, str. 6, Dz. Urz. UE C 372 z 19.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE C 28 z 28.01.2015, str. 1, Dz. Urz. UE C 215 z 01.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE C 244 z 05.07.2016, str. 1, Dz. Urz. UE C 206 z 30.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE C 225 z 28.06.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE C 457 z 19.12.2018, str. 9.