Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2016 r.
§  2.
1. Do wniosków o zatwierdzenie taryf przedstawionych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego złożony radzie gminy i wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy nowe.