§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2017.1525 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1525

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2017 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13 uchyla się ust. 3;
2)
w § 17:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, producenci, przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze, użytkownicy bocznic kolejowych i przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występują do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych.",

b)
uchyla się ust. 6,
c)
ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Zamiar dokonania zmian w dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych wraz z opisem projektowanych zmian należy zgłosić Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może zażądać przedłożenia do zatwierdzenia projektowanych zmian, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, jeżeli uzna, że mogą one mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli dokumentacja systemu utrzymania podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.",

d)
uchyla się ust. 9;
3)
po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. Przepisów § 13, § 17 oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia nie stosuje się do pojazdów kolejowych:

1) podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR);

2) kolei wąskotorowych;

3) o których mowa w art. 3 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.".