Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. - Dz.U.2019.2352 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2352

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 27 listopada 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 360 i 1476, z 2016 r. poz. 1849 oraz z 2019 r. poz. 964) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10:
a)
w ust. 4:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Manewry przez przejazd kolejowo-drogowy lub przejście mogą odbywać się tylko po zamknięciu rogatek. Jeżeli przejazd kolejowo-drogowy lub przejście nie są chronione rogatkami, manewry mogą odbywać się tylko przy zachowaniu następujących warunków:",

w pkt 2 wyraz "przejazdu" zastępuje się wyrazami "przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia",
b)
w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku dłuższego manewrowania przez przejazd kolejowo-drogowy lub przejście należy cyklicznie umożliwiać przejazd pojazdom drogowym lub ruch pieszy, przerywając manewry w odstępach nie dłuższych niż 10 minut.";

2)
po § 30d dodaje się § 30da w brzmieniu:

"§ 30da. W przypadku odebrania sygnału alarmowego REC maszynista obowiązany jest do niezwłocznego zatrzymania pociągu w miejscu bezpiecznym.";

3)
w § 31 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "przejścia lub przejazdu" zastępuje się wyrazami "przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia";
4)
użyty w § 40 w ust. 2-5, w § 78 w ust. 2, w ust. 3 w zdaniu pierwszym i w ust. 4 i 5, w § 79, w § 104 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 112 w ust. 2 w pkt 26 w lit. a, w § 114 w pkt 5 w lit. a i c oraz w § 139 w ust. 2 w pkt 21 w zdaniu drugim w różnym przypadku wyraz "przejazd" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "przejazd kolejowo-drogowy lub przejście";
5)
w § 49 w ust. 2 wyraz "przejazdami" zastępuje się wyrazami "przejazdem kolejowo-drogowym lub przejściem";
6)
w § 96:
a)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w razie konieczności ostrzeżenia przed zbliżającym się pociągiem pracowników kolejowych, podróżnych lub innych osób znajdujących się na torze lub w jego pobliżu;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) po minięciu wskaźnika W 6, W 6b lub W 7;",

po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5f w brzmieniu:

"5a) w przypadku zauważenia zagrożenia lub potencjalnego zagrożenia zdarzeniem na przejeździe kolejowo--drogowym lub przejściu;

5b) na zarządzenie zarządcy infrastruktury w przypadku niedziałania urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu albo braku pracownika obsługującego przejazd kolejowo-drogowy lub przejście lub kierującego ruchem drogowym w obrębie przejazdu kolejowo--drogowego lub przejścia;

5c) przed przejazdem kolejowo-drogowym lub przejściem w przypadku nadawania sygnału Osp 1 przez tarczę ostrzegawczą przejazdową odnoszącą się do tego przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia lub gdy do czasu minięcia tej tarczy przez czoło pociągu pozostaje ona ciemna;

5d) po minięciu wskaźnika Wk-WKD w przypadku gdy do czasu minięcia tego wskaźnika przez czoło pociągu pozostaje on ciemny;

5e) w przypadku mijania się pociągów jadących w przeciwnych kierunkach na przejeździe kolejowo--drogowym lub przejściu lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie;

5f) przed wszystkimi przejazdami kolejowo-drogowymi lub przejściami znajdującymi się w drodze przebiegu pociągu wyprawionego na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny doręczony lub przekazany za pomocą urządzeń łączności;",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5b-5d, sygnał Rp 1 "Baczność" podaje się wielokrotnie.";

7)
w § 104 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia i lit. a otrzymują brzmienie:

"sygnał D 8 "Dróżnik obecny na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu":

a) dzienny: dróżnik przejazdowy stoi na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu w miejscu wyznaczonym regulaminem obsługi przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia, trzymając w ręce pionowo do góry chorągiewkę sygnałową koloru żółtego w ten sposób, aby być widocznym dla maszynisty zbliżającego się pociągu lub kierującego pojazdem kolejowym (rys. 130),";

8)
w § 112 w ust. 2:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wskaźnik W 6 "Wskaźnik ostrzegania" oznacza, że należy podać sygnał Rp 1 "Baczność": trójkątna biała tablica (trójkąt równoboczny) z czarnym obramowaniem, zwrócona wierzchołkiem ku górze (rys. 170); wskaźnik W 6 ustawia się tam, gdzie maszynista powinien podać sygnał Rp 1 "Baczność";",

b)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6c w brzmieniu:

"6a) wskaźnik W 6a "Wskaźnik przejazdowy" oznacza, że za wskaźnikiem znajduje się przejazd kolejowo--drogowy lub przejście wyposażone w półsamoczynny lub samoczynny system przejazdowy, powiązany lub uzależniony w urządzeniach stacyjnych, zabezpieczający całą szerokość przejazdu kolejowo--drogowego lub przejścia: trójkątna biała tablica (trójkąt równoboczny) z czarnym obramowaniem i symbolem pojazdu drogowego, zwrócona wierzchołkiem ku górze (rys. 171); wskaźnik W 6a ustawia się przed przejazdami kolejowo-drogowymi lub przejściami w sposób określony w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie;

6b) wskaźnik W 6b "Wskaźnik ostrzegania przed przejazdem kolejowo-drogowym lub przejściem" oznacza, że za wskaźnikiem znajduje się przejazd kolejowo-drogowy lub przejście wyposażone w półsamoczynny lub samoczynny system przejazdowy, bez powiązania lub uzależnienia w urządzeniach stacyjnych, albo niewyposażone w urządzenia zabezpieczenia ruchu, i należy podać sygnał Rp 1 "Baczność": dwie trójkątne białe tablice (trójkąty równoboczne) z czarnym obramowaniem i symbolem pojazdu drogowego, zwrócone wierzchołkami ku górze, umieszczone bezpośrednio jedna pod drugą (rys. 171a); wskaźnik W 6b ustawia się przed przejazdami kolejowo-drogowymi lub przejściami w sposób określony w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie;

6c) wskaźnik W 7 "Wskaźnik robót torowych" oznacza, że należy podać sygnał Rp 1 "Baczność" ze względu na prowadzone roboty torowe: przenośna trójkątna biała tablica (trójkąt równoboczny) z czarnym obramowaniem i czarną literą "R", zwrócona wierzchołkiem ku górze (rys. 172):

a) wskaźnik stosuje się tam, gdzie maszynista powinien podać sygnał Rp 1 "Baczność" ze względu na bezpieczeństwo ludzi pracujących na torze,

b) wskaźnik ustawia się z obu stron przed miejscem prowadzenia robót na torze, w odległości od 300 do 500 m od miejsca prowadzenia robót, w zależności od warunków miejscowych;";

9)
w § 134 w pkt 3 zdania piąte i szóste otrzymują brzmienie:

"Pociąg powinien zatrzymać się przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym lub przejściem, a dalsza jazda jest możliwa po zatrzymaniu ruchu przez pracownika kolejowego. W przypadku przejazdów kolejowo-drogowych lub przejść o dobrej widoczności w porze dziennej dopuszcza się przejazd bez zatrzymania z prędkością zmniejszoną do 10 km/h.";

10)
w § 139 w ust. 2:
a)
w pkt 9 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli wskaźnik WW 1 ustawiono przed przejazdem kolejowo-drogowym lub przejściem, to przed tym przejazdem kolejowo-drogowym lub przejściem nie stosuje się wskaźnika W 6a.",

b)
w pkt 16 w zdaniu drugim wyrazy "przejazdami kolejowymi" zastępuje się wyrazami "przejazdem kolejowo--drogowym lub przejściem";
11)
w § 171 uchyla się pkt 1.
Przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych dostosują swoje przepisy wewnętrzne do wymogów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
Przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze dostosują swoje przepisy wewnętrzne do wymogów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
§ 1 pkt 11, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
2)
§ 2 i § 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).