Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1064

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej"

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" (Dz. U. poz. 1618) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 6,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-5 i 7, wymaga zaopiniowania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3-5 i 7;";

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

Objaśnienie:

Legitymacja jest kartonikiem koloru białego o wymiarach 110 x 150 mm. Na jej czołowej stronie jest tłoczone godło Rzeczypospolitej Polskiej.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).