Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2338

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. poz. 2171) w § 10 w ust. 2pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) trzecie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub trzecie miejsce na mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub trzecie miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata - do 0,75 podstawy.".

§  2. 
1.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczące możliwości przyznania nagrody trenerowi prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu, jeżeli jego zawodnik, zespół, sztafeta, osada lub drużyna zajęli trzecie miejsce na mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, stosuje się w odniesieniu do osiągnięć uzyskanych od dnia 29 listopada 2017 r.
2.  Wnioski o przyznanie nagrody, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do osiągnięć uzyskanych do końca 2018 r. składa się do dnia 15 stycznia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).