Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1086

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 730) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 454 oraz z 2001 r. poz. 89) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej, przekazuje Głównemu Geodecie Kraju protokół czynności, o których mowa w pkt 1,";

2)
w § 11:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Główny Geodeta Kraju - w zakresie podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) starosta - w zakresie szczegółowej osnowy geodezyjnej.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

wzór

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).