§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183) w § 9 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w stosunku do zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, z wyjątkiem gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załącznikach II i IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.), zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1-4 oraz w § 7, nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia ich przestrzeganie.".