Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1772

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kandydata - kierownik komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych oraz w delegaturach ABW;",

w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) pełniącego służbę w delegaturach ABW - kierownik jednostki organizacyjnej,",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) funkcjonariusza przewidzianego do dalszej służby, którego stan zdrowia daje podstawę do przypuszczeń, że stopień jego zdolności do służby uległ zmianie lub że dalsze pełnienie przez niego służby na zajmowanym stanowisku jest niemożliwe.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I Regionalne komisje lekarskie:
a) w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. b i d,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

"3. Regionalna Komisja Lekarska nr 3 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 9.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 3 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Gdańsku.

4. Regionalna Komisja Lekarska nr 4 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rolnej 53.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 4 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Poznaniu.

5. Regionalna Komisja Lekarska nr 5 z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 5 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Katowicach.".

§  2.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.