Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.533

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

Na podstawie art. 57i § 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. poz. 1307) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) referacie - należy przez to rozumieć:

a) ogół spraw przydzielonych kandydatowi zajmującemu stanowisko sędziego albo asesora sądowego do rozpoznania, przy czym w zakresie spraw rozpoznawanych w składzie zawodowym uwzględnia się jedynie sprawy przydzielone kandydatowi do rozpoznania jako sędziemu sprawozdawcy albo asesorowi sądowemu jako sprawozdawcy,

b) ogół spraw przydzielonych kandydatowi zajmującemu stanowisko prokuratora albo asesora prokuratorskiego do prowadzenia, nadzorowania lub oceny;";

2)
w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do opisu wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko: sędziego sądu administracyjnego, sędziego sądu wojskowego, asesora sądowego lub referendarza sądowego.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.