Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.788

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. poz. 1378 oraz z 2018 r. poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 uchyla się pkt 6;
2) w § 19 w ust. 2 uchyla się pkt 9.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).