Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.846

| Akt oczekujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych 2

Na podstawie art. 20 ust. 17 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Ubezpieczenie OC nie obejmuje również kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie ubezpieczenia lub zaniechania działania w tym okresie, w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności agencyjnych.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wysokości odszkodowania.";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.".

§  2. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.  Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1935 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Dz. Urz. UE L 301 z 22.11.2019, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 308 z 29.11.2019, str. 135).