Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.845

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  2. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.  Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.