§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.845

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 3 uchyla się pkt 3,
b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Ubezpieczenie OC nie obejmuje również kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie ubezpieczenia lub zaniechania działania w tym okresie, w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności brokerskiej.”,

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wysokości odszkodowania.”;

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.”.