Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.606

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 9 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 326) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w sprawozdaniach 2.1-2.3:
odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).",

odnośnik nr 4 otrzymuje brzmienie:

"4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).",

b) w sprawozdaniach 2.4-2.7 i 2.9:
odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:

"3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).",

odnośnik nr 5 otrzymuje brzmienie:

"5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc kwiecień 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU TYMI OBLIGACJAMI

1.1. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca .........

Wyszczególnienie

Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych

ogółem

(3+11+22)

rezydenci2)

nierezydenci2)

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem

(4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeniowe3)

fundusze emerytalne4)

fundusze inwestycyjne5)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)

banki

banki centralne

instytucje publiczne7)

zakłady ubezpieczeniowe

fundusze emerytalne

fundusze inwestycyjne

fundusze hedgingowe8)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:

I.1. PL00001xxxx

I.2. ...........

I.n ............

1)Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.

2)W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260).

3)W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).

4)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38).

5)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).

6)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

—przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji

rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7)Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

8)Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie

z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

9)Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

1.2. Obligacje skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ........

Wyszczególnienie

Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych

ogółem

(3+11+22)

rezydenci2)

nierezydenci2)

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem

(4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeniowe3)

fundusze emerytalne4)

fundusze inwestycyjne5)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)

banki

banki centralne

instytucje publiczne7)

zakłady ubezpieczeniowe

fundusze emerytalne

fundusze inwestycyjne

fundusze hedgingowe8)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:

I.1. PL00001xxxx

I.2. ...........

I.n ............

1)Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.

2)W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260).

3)W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).

4)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38).

5)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).

6)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

—przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji

rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7)Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

8)Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie

z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

9)Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

1.3. Obligacje skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ..............................................

Wyszczególnienie

Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych

ogółem

(3+11+22)

rezydenci2)

nierezydenci2)

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem

(4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeniowe3)

fundusze emerytalne4)

fundusze inwestycyjne5)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)

banki

banki centralne

instytucje publiczne7)

zakłady ubezpieczeniowe

fundusze emerytalne

fundusze inwestycyjne

fundusze hedgingowe8)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:

I.1. PL00001xxxx

I.2. ...........

I.n ............

1)Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.

2)W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260).

3)W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).

4)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38).

5)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).

6)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

—przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji

rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7)Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

8)Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie

z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

9)Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

1.4. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ................................

Wyszczególnienie

Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych

ogółem

(3+11+22)

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem

(4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeniowe4)

fundusze emerytalne5)

fundusze inwestycyjne6)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe7)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)

banki

banki centralne

instytucje publiczne8)

zakłady ubezpieczeniowe

fundusze emerytalne

fundusze inwestycyjne

fundusze hedgingowe9)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:

I.1. PL00001xxxx

I.2. ...........

I.n ............

1)Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności

zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło

do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2)Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.

3)W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260).

4)W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).

5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38).

6)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).

7)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

—przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji

rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

8)Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

9)Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie

z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

10)Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

1.5. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ................................

Wyszczególnienie

Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych

ogółem

(3+11+22)

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem

(4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeniowe4)

fundusze emerytalne5)

fundusze inwestycyjne6)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe7)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)

banki

banki centralne

instytucje publiczne8)

zakłady ubezpieczeniowe

fundusze emerytalne

fundusze inwestycyjne

fundusze hedgingowe9)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:

I.1. PL00001xxxx

I.2. ...........

I.n ............

1)Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności

zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło

do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2)Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.

3)W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260).

4)W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).

5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38).

6)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).

7)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

—przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji

rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

8)Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

9)Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie

z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

10)Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

1.6. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ............

Wyszczególnienie

Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych

ogółem

(3+11+22)

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem

(4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeniowe4)

fundusze emerytalne5)

fundusze inwestycyjne6)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe7)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)

banki

banki centralne

instytucje publiczne8)

zakłady ubezpieczeniowe

fundusze emerytalne

fundusze inwestycyjne

fundusze hedgingowe9)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:

I.1. PL00001xxxx

I.2. ...........

I.n ............

1)Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

2)Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.

3)W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260).

4)W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).

5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38).

6)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).

7)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

—przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji

rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

8)Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

9)Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie

z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

10)Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

1.7. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ............

Wyszczególnienie

Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych

ogółem

(3+11+22)

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem

(4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeniowe4)

fundusze emerytalne5)

fundusze inwestycyjne6)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe7)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)

banki

banki centralne

instytucje publiczne8)

zakłady ubezpieczeniowe

fundusze emerytalne

fundusze inwestycyjne

fundusze hedgingowe9)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:

I.1. PL00001xxxx

I.2. ...........

I.n ............

1)Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

2)Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.

3)W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260).

4)W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).

5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38).

6)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).

7)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

—przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji

rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

8)Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

9)Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie

z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

10)Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

1.8. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca …………..................,

z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie

Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych

ogółem (3+9+12)

rezydenci2)

nierezydenci2)

posiadacze rachunków

zbiorczych

ogółem (4+8)

sektor finansów publicznych

pozostałe podmioty

ogółem

(10+11)

instytucje publiczne6)

pozostałe podmioty

ogółem (5+6+7)

grupa I3)

grupa II4)

grupa III5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:

I.1. PL00001xxxx

I.2................

I.n................

1)Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.

2)W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260).

3)Do grupy I zalicza się:

– uczelnie publiczne,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną,

– instytucje gospodarki budżetowej,

– agencje wykonawcze,

– państwowe instytucje kultury,

– Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

– inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

4)Do grupy II zalicza się:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

– samorządowe instytucje kultury,

– samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.

5)Do grupy III zalicza się:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

– Narodowy Fundusz Zdrowia.

6)Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

7)Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

1.9. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w posiadaniu

nierezydentów wg stanu własności na koniec miesiąca .................

Wyszczególnienie

Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych

ogółem (3+14)

nierezydenci2)

posiadacze rachunków

zbiorczych

ogółem

(4+5+6+7+8+9+10+11+

12+13)

banki

banki centralne

instytucje publiczne3)

zakłady

ubezpieczeniow4)

fundusze emerytalne5)

fundusze

inwestycyjne6)

fundusze hedgingowe6)

osoby fizyczne

podmioty

niefinansowe7)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:

I.1.PL00001xxxx

II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-210)

II.1. Kraj1

II.2...........

II.k1..........

III. Regiony według kodu10)

III.1. Region1

III.2..........

III.n1..........

I.2. PL0001yyyy

II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-210)

II.1. Kraj1

II.2..........

II.k2..........

III. Regiony według kodu10)

III.1. Region1

III.2..........

III.n2..........

I.n..........

II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-210)

II.1. Kraj1

II.2..........

II.kn..........

III. Regiony według kodu10)

III. 1. Region1

III.2..........

III.nn..........

1)Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.

2)W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260).

3)Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

4)W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948).

5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38).

6)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260).

7)Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem

i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

8)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

—przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

—podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby

były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

9)Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

10)Region wg kodu dotyczy oznaczenia tym kodem wyłącznie podmiotów wskazanych w kolumnie 5, tj. banków centralnych będących posiadaczami skarbowych papierów

wartościowych.

Polska nazwa skrócona

ISO3166-1 Alpha-2

Region geograficzny

Kod regionu

Afganistan

AF

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Albania

AL

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Algieria

DZ

Afryka

AAA

Andora

AD

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Angola

AO

Afryka

AAA

Anguilla

AI

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Antarktyda

AQ

(*)

Antigua i Barbuda

AG

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Arabia Saudyjska

SA

Bliski Wschód

FFF

Argentyna

AR

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Armenia

AM

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Aruba

AW

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Australia

AU

Australia i Oceania

DDD

Austria

AT

Europa - kraje strefy euro

GGG

Azerbejdżan

AZ

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Bahamy

BS

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Bahrain

BH

Bliski Wschód

FFF

Bangladesz

BD

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Barbados

BB

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Belgia

BE

Europa - kraje strefy euro

GGG

Polska nazwa skrócona

ISO3166-1 Alpha-2

Region geograficzny

Kod regionu

Belize

BZ

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Benin

BJ

Afryka

AAA

Bermudy

BM

Ameryka Północna

CCC

Bhutan

BT

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Białoruś

BY

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Boliwia

BO

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Bonaire

BQ

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Bośnia i Hercegowina

BA

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Botswana

BW

Afryka

AAA

Brazylia

BR

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Brunei

BN

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

IO

(*)

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

VG

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Bułgaria

BG

Europa - kraje UE spoza strefy euro

HHH

Burkina Faso

BF

Afryka

AAA

Burundi

BI

Afryka

AAA

Chile

CL

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Chiny

CN

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Chorwacja

HR

Europa - kraje UE spoza strefy euro

HHH

Curaçao

CW

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Cypr

CY

Europa - kraje strefy euro

GGG

Czad

TD

Afryka

AAA

Czarnogóra

ME

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Czechy

CZ

Europa - kraje UE spoza strefy euro

HHH

Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych

UM

Ameryka Północna

CCC

Dania

DK

Europa - kraje UE spoza strefy euro

HHH

Demokratyczna Republika Konga

CD

Afryka

AAA

Dominika

DM

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Dominikana

DO

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Dżibuti

DJ

Afryka

AAA

Egipt

EG

Afryka

AAA

Ekwador

EC

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Erytrea

ER

Afryka

AAA

Estonia

EE

Europa - kraje strefy euro

GGG

Etiopia

ET

Afryka

AAA

Falklandy

FK

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Fidżi

FJ

Australia i Oceania

DDD

Filipiny

PH

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Finlandia

FI

Europa - kraje strefy euro

GGG

Francja

FR

Europa - kraje strefy euro

GGG

Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

TF

(*)

Gabon

GA

Afryka

AAA

Gambia

GM

Afryka

AAA

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

GS

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Ghana

GH

Afryka

AAA

Gibraltar

GI

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Grecja

GR

Europa - kraje strefy euro

GGG

Grenada

GD

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Grenlandia

GL

Ameryka Północna

CCC

Gruzja

GE

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Guam

GU

Australia i Oceania

DDD

Guernsey

GG

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Gujana

GY

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Gujana Francuska

GF

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Gwadelupa

GP

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Gwatemala

GT

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Gwinea

GN

Afryka

AAA

Gwinea - Bissau

GW

Afryka

AAA

Gwinea Równikowa

GQ

Afryka

AAA

Haiti

HT

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Hiszpania

ES

Europa - kraje strefy euro

GGG

Holandia

NL

Europa - kraje strefy euro

GGG

Honduras

HN

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Hong Kong

HK

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Indie

IN

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Indonezja

ID

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Irak

IQ

Bliski Wschód

FFF

Iran

IR

Bliski Wschód

FFF

Irlandia

IE

Europa - kraje strefy euro

GGG

Islandia

IS

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Izrael

IL

Bliski Wschód

FFF

Jamajka

JM

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Japonia

JP

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Jemen

YE

Bliski Wschód

FFF

Jersey

JE

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Jordania

JO

Bliski Wschód

FFF

Kajmany

KY

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Kambodża

KH

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Kamerun

CM

Afryka

AAA

Kanada

CA

Ameryka Północna

CCC

Katar

QA

Bliski Wschód

FFF

Kazachstan

KZ

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Kenia

KE

Afryka

AAA

Kirgistan

KG

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Kiribati

KI

Australia i Oceania

DDD

Kolumbia

CO

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Komory

KM

Afryka

AAA

Kongo

CG

Afryka

AAA

Polska nazwa skrócona

ISO3166-1 Alpha-2

Region geograficzny

Kod regionu

Korea Południowa

KR

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Korea Północna

KP

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Kostaryka

CR

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Kuba

CU

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Kuwejt

KW

Bliski Wschód

FFF

Laos

LA

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Lesotho

LS

Afryka

AAA

Liban

LB

Bliski Wschód

FFF

Liberia

LR

Afryka

AAA

Libia

LY

Afryka

AAA

Liechtenstein

LI

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Litwa

LT

Europa - kraje strefy euro

GGG

Luksemburg

LU

Europa - kraje strefy euro

GGG

Łotwa

LV

Europa - kraje strefy euro

GGG

Macedonia

MK

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Madagaskar

MG

Afryka

AAA

Majotta

YT

Afryka

AAA

Makau

MO

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Malawi

MW

Afryka

AAA

Malediwy

MV

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Malezja

MY

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Mali

ML

Afryka

AAA

Malta

MT

Europa - kraje strefy euro

GGG

Mariany Północne

MP

Australia i Oceania

DDD

Maroko

MA

Afryka

AAA

Martynika

MQ

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Mauretania

MR

Afryka

AAA

Mauritius

MU

Afryka

AAA

Meksyk

MX

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Mikronezja

FM

Australia i Oceania

DDD

Mjanma

MM

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Mołdawia

MD

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Monako

MC

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Mongolia

MN

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Montserrat

MS

Ameryka Północna

CCC

Mozambik

MZ

Afryka

AAA

Namibia

NA

Afryka

AAA

Nauru

NR

Australia i Oceania

DDD

Nepal

NP

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Niemcy

DE

Europa - kraje strefy euro

GGG

Niger

NE

Afryka

AAA

Nigeria

NG

Afryka

AAA

Nikaragua

NI

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Niue

NU

Australia i Oceania

DDD

Norfolk

NF

Australia i Oceania

DDD

Norwegia

NO

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Nowa Kaledonia

NC

Australia i Oceania

DDD

Nowa Zelandia

NZ

Australia i Oceania

DDD

Oman

OM

Bliski Wschód

FFF

Pakistan

PK

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Palau

PW

Australia i Oceania

DDD

Palestyna

PS

Bliski Wschód

FFF

Panama

PA

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Papua Nowa Gwinea

PG

Australia i Oceania

DDD

Paragwaj

PY

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Peru

PE

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Pitcairn

PN

Australia i Oceania

DDD

Polinezja Francuska

PF

Australia i Oceania

DDD

Portoryko

PR

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Portugalia

PT

Europa - kraje strefy euro

GGG

Republika Południowej Afryki

ZA

Afryka

AAA

Republika Środkowoafrykańska

CF

Afryka

AAA

Republika Zielonego Przylądka

CV

Afryka

AAA

Reunion

RE

Afryka

AAA

Rosja

RU

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Rumunia

RO

Europa - kraje UE spoza strefy euro

HHH

Rwanda

RW

Afryka

AAA

Sahara Zachodnia

EH

Afryka

AAA

Saint Kitts i Nevis

KN

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Saint Lucia

LC

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Saint Vincent i Grenadyny

VC

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Saint-Barthélemy

BL

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Saint-Martin

MF

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Saint-Pierre i Miquelon

PM

Ameryka Północna

CCC

Salwador

SV

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Samoa

WS

Australia i Oceania

DDD

Samoa Amerykańskie

AS

Australia i Oceania

DDD

San Marino

SM

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Senegal

SN

Afryka

AAA

Serbia

RS

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Seszele

SC

Afryka

AAA

Sierra Leone

SL

Afryka

AAA

Singapur

SG

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Sint Maarten

SX

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Słowacja

SK

Europa - kraje strefy euro

GGG

Słowenia

SI

Europa - kraje strefy euro

GGG

Somalia

SO

Afryka

AAA

Sri Lanka

LK

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Polska nazwa skrócona

ISO3166-1 Alpha-2

Region geograficzny

Kod regionu

Stany Zjednoczone

US

Ameryka Północna

CCC

Suazi

SZ

Afryka

AAA

Sudan

SD

Afryka

AAA

Sudan Południowy

SS

Afryka

AAA

Surinam

SR

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Svalbard i Jan Mayen

SJ

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Syria

SY

Bliski Wschód

FFF

Szwajcaria

CH

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Szwecja

SE

Europa - kraje UE spoza strefy euro

HHH

Tadżykistan

TJ

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Tajlandia

TH

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Tajwan

TW

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Tanzania

TZ

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Timor Wschodni

TL

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Togo

TG

Afryka

AAA

Tokelau

TK

Australia i Oceania

DDD

Tonga

TO

Australia i Oceania

DDD

Trynidad I Tobago

TT

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Tunezja

TN

Afryka

AAA

Turcja

TR

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Turkmenistan

TM

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Tuvalu

TV

Australia i Oceania

DDD

Uganda

UG

Afryka

AAA

Ukraina

UA

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Urugwaj

UY

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Uzbekistan

UZ

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Vanuatu

VU

Australia i Oceania

DDD

Wallis i Futuna

WF

Australia i Oceania

DDD

Watykan

VA

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Wenezuela

VE

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Węgry

HU

Europa - kraje UE spoza strefy euro

HHH

Wielka Brytania

GB

Europa - kraje UE spoza strefy euro

HHH

Wietnam

VN

Azja (bez Bliskiego Wschodu)

EEE

Włochy

IT

Europa - kraje strefy euro

GGG

Wybrzeże Kości Słoniowej

CI

Afryka

AAA

Wyspa Bouveta

BV

(*)

Wyspa Bożego Narodzenia

CX

Australia i Oceania

DDD

Wyspa Man

IM

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha

SH

Afryka

AAA

Wyspy Alandzkie

AX

Europa - kraje strefy euro

GGG

Wyspy Cooka

CK

Australia i Oceania

DDD

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

VI

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Wyspy Heard i McDonalda

HM

(*)

Wyspy Kokosowe

CC

Australia i Oceania

DDD

Wyspy Marshalla

MH

Australia i Oceania

DDD

Wyspy Owcze

FO

Europa - kraje spoza UE

JJJ

Wyspy Salomona

SB

Australia i Oceania

DDD

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

ST

Afryka

AAA

Wyspy Turks i Caicos

TC

Ameryka Południowa (w tym Karaiby)

BBB

Zambia

ZM

Afryka

AAA

Zimbabwe

ZW

Afryka

AAA

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE

Bliski Wschód

FFF

(*) terytoria bez stałych mieszkańców

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż

w drodze sprzedaży.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).