Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2402

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195, 1086 i 2320) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2274 oraz z 2020 r. poz. 328) w załączniku do rozporządzenia poz. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
1Republika BiałorusiObywatele Republiki BiałorusiPrzyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej031 grudnia 2022 r.
1aRepublika BiałorusiObywatele Republiki Białorusi:

1) małoletni, którzy ukończyli 12 lat, ale nie ukończyli 18 lat,

2) osoby, które nie ukończyły 25 lat, uczestniczące w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy jednolitej031 grudnia 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).