Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1439

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 797 oraz z 2016 r. poz. 1548) w załączniku do rozporządzenia po poz. 7 dodaje się poz. 8 i 9 w brzmieniu:

"8) Biblioteka Śląska w Katowicach

9) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie".

§  2.  Biblioteka Śląska w Katowicach dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  3.  Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 31 grudnia 2022 r.
§  4.  Biblioteki, o których mowa w § 2 i 3, dokonają czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).