§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2302

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
§  2. 
1. 
W przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, należności z tytułu podróży służbowej ustala się:
1)
za czas podróży przypadający przed dniem wejścia w życie rozporządzenia - na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym;
2)
za czas podróży przypadający od dnia wejścia w życie rozporządzenia - na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
W przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:
1)
za czas podróży przypadający przed dniem 1 stycznia 2023 r. - na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym;
2)
za czas podróży przypadający od dnia 1 stycznia 2023 r. - na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.