Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.294

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1476 oraz z 2014 r. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przełożonym właściwym w sprawach osobowych, rozumie się przez to Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.";

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) diety na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki,";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługuje w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania, w przypadku gdy nie zapewniono mu bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania bądź świadczenia pieniężnego od podmiotu zagranicznego na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość:

1) w pierwszym miesiącu służby poza granicami państwa - 100%,

2) w następnych miesiącach służby poza granicami państwa - 60%

- diet na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4 i 138), należnych z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

3. Równowartość diet na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki stanowiąca podstawę naliczenia ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 15% diety;

2) obiad - 30% diety;

3) kolacja - 30% diety.";

4) w § 14 w ust. 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) stanowisko przeznaczone dla funkcjonariusza albo zakres zadań lub sposób pełnienia służby;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przewidywany okres delegowania oraz region lub miejsce delegowania.";

5) w § 15:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uzgadnia z podmiotem zagranicznym kandydaturę funkcjonariusza przewidzianego do delegowania w związku z wnioskiem albo wystąpieniem, po uprzednim uzyskaniu od funkcjonariusza pisemnej zgody w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy, o ile wniosek lub wystąpienie zawiera wymóg takiego uzgodnienia;",

b) w ust. 3:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) datę delegowania funkcjonariusza do pełnienia służby poza granicami państwa, okres delegowania oraz region lub miejsce delegowania;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) ustalenie stanowiska służbowego i przysługującego na tym stanowisku uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia, do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, chyba że składniki te nie ulegają zmianie w związku z delegowaniem.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli składniki uposażenia funkcjonariusza nie ulegają zmianie w związku z delegowaniem, w rozkazie personalnym nie określa się tych składników.".

§  2.  W sprawach należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej delegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).