Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. poz. 1719, z 2009 r. poz. 1717, z 2011 r. poz. 1403 oraz z 2014 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10) jednostka - Komendę Główną Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek Straży Granicznej i ośrodek szkolenia Straży Granicznej;

11) kierownik - kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej i komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej.";

2) w § 4:
a) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "funkcjonariusz otrzymuje" zastępuje się wyrazami "funkcjonariuszowi zapewniono",
b) w ust. 4 w zdaniu wstępnym wyraz "otrzymanego" zastępuje się wyrazem "zapewnionego",
c) w ust. 5 wyraz "otrzymywania" zastępuje się wyrazem "zapewnionego";
3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.";

4) w § 12:
a) użyte w ust. 2 i 4-6 wyrazy "podmiot, o którym mowa w § 22, " zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "jednostka, o której mowa w ust. 8,",
b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Wypłaty zaliczki na niezbędne koszty podróży, rozliczenia kosztów i wypłaty należności z tytułu podróży służbowej dokonuje jednostka Straży Granicznej, właściwa ze względu na zaopatrzenie finansowe funkcjonariusza.";

5) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Należności, o których mowa w § 13, ustala i wypłaca na pisemny wniosek funkcjonariusza jednostka, do której został on przeniesiony, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.";

6) w § 21:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do ustalenia i wypłaty należności, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 20 stosuje się odpowiednio.",

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Funkcjonariuszowi delegowanemu przyznaje się, na jego wniosek, zaliczkę na niezbędne koszty podróży w wysokości wynikającej z wstępnej kalkulacji tych kosztów. Przepisy § 12 ust. 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

6. Zaliczkę, o której mowa w ust. 5, wypłaca jednostka, do której funkcjonariusz został delegowany.";

7) w § 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Decyzje w sprawie podróży służbowej, przeniesień i delegowania, obejmujące w szczególności wydanie polecenia odbycia podróży służbowej, podejmuje:".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do rozliczenia kosztów z tytułu podróży służbowych nierozliczonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).