Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1694

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na odcinku "A" formularza wpisuje wysokość nałożonej grzywny; wysokości grzywny nie wpisuje się, jeżeli sprawca wykroczenia uiścił ją w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym kredytowanym otrzymuje odcinki "A", "B" i "C" formularza. W przypadku gdy grzywna została uiszczona w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, sprawca wykroczenia otrzymuje wyłącznie odcinek "C" formularza.";

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Jeżeli grzywna nałożona w drodze mandatu karnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 albo § 5 ust. 1, została uiszczona przez sprawcę wykroczenia w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, funkcjonariusz:

1) na odcinku "C" formularza zaznacza także znakiem X pole "płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym";

2) do odcinka "D" formularza dołącza potwierdzenie dokonania płatności uzyskane z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  1  Formularze mandatów karnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  W przypadku gdy grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym albo gotówkowym została uiszczona przez sprawcę wykroczenia w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, na formularzach, o których mowa w ust. 1, na odcinku "C" formularza po wyrazach "kredytowany/gotówkowy/zaoczny - zaznaczyć właściwy" dopisuje się wyrazy "płatność kartą" lub "płatność instrumentem płatniczym".
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA MANDATU KARNEGO

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1555) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2018 r.