Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.244

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

Na podstawie art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. poz. 1314) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym Komendanta Głównego Policji i jego zastępcy oraz w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w stosunku do innych policjantów;",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;";

2) w § 8:
a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) Biura Spraw Wewnętrznych Policji;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W ramach funduszu utworzonego w Komendzie Głównej Policji wyodrębnia się środki do dyspozycji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów pełniących służbę w podległej im jednostce organizacyjnej. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).