Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Na podstawie art. 37i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 69 oraz z 2014 r. poz. 674) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sposób sporządzania informacji rocznych o działalności sądów.";

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Prezes sądu apelacyjnego może zarządzić uzupełnienie informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu lub złożenie pisemnych wyjaśnień do przedstawionej informacji rocznej.

2. Prezes sądu okręgowego może zarządzić uzupełnienie informacji rocznej o działalności sądu rejonowego lub złożenie pisemnych wyjaśnień do przedstawionej informacji rocznej.

3. O dokonanej ocenie informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu prezes sądu apelacyjnego zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu okręgowego.

4. O dokonanej ocenie informacji rocznej o działalności sądu rejonowego prezes sądu okręgowego zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu rejonowego.";

3) w § 10:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,
b) ust. 2-5 otrzymują brzmienie:

"2. W ramach wizytacji sędzia wizytator może zwołać naradę w celu omówienia zagadnień będących jej przedmiotem.

3. Protokół wizytacji sporządza się w terminie 30 dni od dnia zakończenia wizytacji i przedstawia prezesowi sądu odpowiedzialnemu za jej przeprowadzenie. Odpis protokołu doręcza się prezesowi wizytowanego sądu, a za jego pośrednictwem także sędziom i asesorom sądowym wizytowanego wydziału sądu.

4. W terminie 21 dni od dnia doręczenia odpisu protokołu prezes wizytowanego sądu oraz, za jego pośrednictwem, sędziowie i asesorzy sądowi wizytowanego wydziału sądu mają prawo zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu.

5. Sędzia wizytator ma obowiązek ustosunkowania się na piśmie do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie wskazanym przez prezesa sądu odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizytacji. Stanowisko sędziego wizytatora doręcza się prezesowi wizytowanego sądu, który niezwłocznie umożliwia zapoznanie się z jego treścią sędziom i asesorom sądowym wizytowanego wydziału sądu.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Prezes sądu odpowiedzialny za przeprowadzenie wizytacji może zwołać naradę w celu omówienia wyników wizytacji, w szczególności w przypadku, gdy wyniki wizytacji wskazują na konieczność wydania zarządzeń nadzorczych. Naradę przeprowadza się z udziałem sędziego wizytatora bądź sędziów wizytatorów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, prezesa wizytowanego sądu oraz sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych wizytowanego wydziału sądu. Z przebiegu narady sporządza się protokół.";

4) w § 19:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Minister Sprawiedliwości może zarządzić uzupełnienie informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze apelacji lub złożenie pisemnych wyjaśnień do przedstawionej informacji rocznej.

3. O dokonanej ocenie informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze apelacji Minister Sprawiedliwości zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu apelacyjnego.";

5) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. W ramach kontroli wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych Minister Sprawiedliwości może żądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, w zakreślonym terminie, informacji lub dokumentów dotyczących wykonywania tych obowiązków.";

6) w § 23 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zarządzenia, zawiadomienia, żądania i inne dokumenty związane z czynnościami nadzorczymi sporządza się na piśmie; dokumenty można doręczyć również drogą elektroniczną.

2. Pisma w sprawach, o których mowa w art. 37 § 4 i 8, art. 37e § 1, 3, 4 i 7 oraz art. 37ga § 1 i 3 ustawy, przesyła się w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią osobom nieuprawnionym.";

7) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Protokół wizytacji sporządza się z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania wizytowanego wydziału. Wzór protokołu wizytacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Działy IV.2.1 do IV.2.4, IV.5.1 do IV.5.4 i IV.7.3 do IV.7.6 wzoru protokołu wizytacji podlegają wypełnieniu fakultatywnie, stosownie do potrzeb.";

8) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. Informację roczną sporządza się na piśmie i doręcza adresatowi również drogą elektroniczną. Wzory informacji rocznych o działalności sądów są określone w załącznikach nr 3-5 do rozporządzenia.";

9) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
10) dodaje się załączniki nr 4 i 5 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE APELACJI ............ W ROKU ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE OKRĘGU ______ w ROKU ___

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO w ______ w ROKU ____

wzór