Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1676

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 27 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1595) w załączniku do rozporządzenia w § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) obwody ochronne:

a) Morena,

b) Wiry,

c) Wypalanki,

d) Jeziory,

e) Górka.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2022 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).