Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.474

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu (Dz. U. poz. 314) w załączniku do rozporządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Administracyjno-Organizacyjny;

2) Dział Ochrony Przyrody;

3) Zespół Finansowo-Księgowy;

4) Zespół Udostępniania Parku;

5) Zespół do spraw Planowania Przestrzennego;

6) Ośrodek Edukacyjno-Muzealny;

7) Ośrodek Hodowli Zachowawczej;

8) Roztoczańskie Centrum Monitoringu i Nauki;

9) Posterunek Straży Parku;

10) Samodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych;

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Obronnych;

12) Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych;

13) Obręb Ochronny, podzielony na następujące Obwody Ochronne:

a) Jarugi,

b) Słupy,

c) Horodzisko,

d) Bukowa Góra,

e) Obrocz,

f) Kruglik.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).