Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1878

| Akt oczekujący
Wersja od: 3 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie (Dz. U. poz. 313) w załączniku do rozporządzenia w § 2:
1) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) Pracownia Naukowo-Edukacyjna;

2) Dział do spraw Ochrony Przyrody;";

2) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Dział do spraw Udostępniania;";

3) pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;

4) Zespół Ekonomiczny;

5) Samodzielne Stanowisko do spraw Inwestycyjno-Remontowych;";

4) uchyla się pkt 6.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).