Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.890

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2020 r.
§  1.  W załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. U. poz. 1609) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być zarządzone, jeżeli jest konieczne pilne podjęcie uchwały przed najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia organu, lub odbycie posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 lub § 14 ust. 1 jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.";

2) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.",

b) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Członek Rady za zgodą Przewodniczącego może brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniach, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695).";

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwały Rady w sprawie wniosków do ministra właściwego do spraw klimatu o powołanie lub odwołanie członków Zarządu są podejmowane w głosowaniu tajnym.";

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw klimatu uchwałę Rady, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę jej podjęcia, a w przypadku uchwał podejmowanych z inicjatywy Rady - również wraz z uzasadnieniem uchwały, a także przedkłada listę członków Rady, którzy uczestniczyli w głosowaniu, z zaznaczeniem trybu oddania głosu.

2. W przypadku zgłoszenia do uchwały zdania odrębnego, o którym mowa w § 11 ust. 4 i 5, Przewodniczący informuje o tym ministra właściwego do spraw klimatu, przedkładając uchwałę. Minister właściwy do spraw klimatu może zażądać od Przewodniczącego kopii pisemnego uzasadnienia zdania odrębnego lub kopii protokołu zawierającego uzasadnienie zdania odrębnego.";

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Zarządu, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie zwołuje zastępujący go członek Zarządu.".