Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1020

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 9,
b) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19-23 w brzmieniu:

"19) Biuro Profilaktyki Zdrowotnej;

20) Biuro Audytu Wewnętrznego;

21) Biuro Nadzoru Wewnętrznego;

22) Departament Obsługi Pacjenta;

23) Inspektor Ochrony Danych.";

2) w § 6:
a) w ust. 3:
uchyla się pkt 16,
dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) Inspektor Ochrony Danych.",

b) ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadkach uzasadnionych liczbą świadczeniobiorców zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu i zakresem wykonywanych przez niego zadań dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może połączyć albo podzielić komórki organizacyjne wymienione w ust. 3, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.

5. W celu zapewnienia świadczeniobiorcom właściwej dostępności do Funduszu, ułatwienia współpracy Funduszu ze świadczeniodawcami oraz usprawnienia realizacji zadań Funduszu, w oddziałach wojewódzkich Funduszu mogą być tworzone następujące placówki terenowe:

1) delegatury oddziału;

2) punkty obsługi;

3) centra usług wspólnych.

6. Delegatury oddziału oraz centra usług wspólnych tworzy i znosi Prezes Funduszu. Utworzenie delegatury oddziału wymaga złożenia do Prezesa Funduszu umotywowanego wniosku przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.",

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Punkty obsługi tworzy i znosi dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu.",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Placówkami terenowymi, o których mowa w ust. 5, kieruje kierownik.".

§  2.  Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż przez 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).